Členové klubu se dobrovolně zavazují dodržovat etický kodex, který naleznete níže.

1. Cíl a působnost Kodexu etiky

1.1. Cíl
Vydání Kodexu etiky sleduje šíření pojmu dobrých obchodních zvyklostí podle Obchodního zákoníku doplněné o specifické požadavky na chování provozovatelů a zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb ve vztahu k zákazníkům, jiným soukromým nebo veřejnoprávním bezpečnostním službám, k sociálním partnerům atd.

1.2. Působnost
Kodex je určen všem subjektům působícím v oboru ochrany majetku a osob a je závaznou normou chování pro členy ČK SBDS a jejich zaměstnance.
Kodex zároveň informuje odbornou i laickou veřejnost o zásadách o normách, které společnosti a podnikatelé dobrovolně přijali a hodlají je akceptovat prostřednictvím etické samoregulace.

2. Vztahy k zákazníkům

2.1. Členové Českého klubu SBDS dodržují ve vztazích se zákazníky následující pravidla:
– svojí podnikatelskou činností poskytují zákazníkům formou dodávky výrobků nebo služeb optimální ochranu majetku a osob
– nikdy nezneužijí odborné neznalosti zákazníka, poskytnou pravdivé informace a seznámení jej s možnostmi kvalitního, komplexního a systémového přístupu k zajištění ochrany majetku a osob
– ve svých nabídkách, projektech, výrobcích a službách nabízejí vždy dobrou kvalitu odpovídající potřebě zákazníka a jeho možnostem

2.2. Morální a profesní zásady etického chování zaměstnanců:
– uplatňují zdvořilé jednání, korektní přístup k zákazníkům, jeho zaměstnancům i hostům
– poskytují odborné, nezkreslené informace o bezpečnostní situaci u zákazníka a navrhují opatření k odstranění nedostatků nebo náměty na zvýšení bezpečnosti
– při poskytování služeb se považují za součást podniku a jeho bezpečnost zajišťují s maximální odpovědností
– zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí u zákazníka, a to i po skončení smluvního vztahu
– plní své povinnosti s vědomím, že jejich profesionální výkon je též vizitkou zákazníka
– nezneužívají svých odborných znalostí a dovednosti ke škodě zákazníka ani jeho zaměstnanců nebo obchodních partnerů

3. Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

3.1. Zaměstnavatelé, ať společnosti nebo podnikatelé, ve vztahu k zaměstnancům:
– chovají se jako dobrý zaměstnavatel, který respektuje zákonná práva zaměstnanců a dle možností firem řeší jejich opodstatněné požadavky
– vytváří systematicky pracovní podmínky pro odborný a bezpečný výkon pracovní činnosti
– organizují zvyšování odbornosti jako podmínku kvalifikovaného poskytování služeb a zabezpečení jejich kvality
– respektují opodstatněné náměty, připomínky a požadavky sociálního partnera

3.2. Zaměstnanci a jejich zástupci ve vztahu k zaměstnavatelům ctí tyto zásady:
– svědomitě plní pracovní povinnosti s vědomím odpovědnosti za bezpečnost svěřeného majetku, života a zdraví osob
– reprezentují firmu dobrou prací a svým chováním, práci u zákazníka
i na veřejnosti chápou jako záruku rozvoje a prosperity firmy, a tím uspokojují i své potřeby
– jsou loajální k zaměstnavateli, zejména nezneužívají firemní prostředky, znalosti související s firmou ani své odborné dovednosti ku prospěchu svému nebo třetí osoby
– vyvarují se jednání, které by jakkoli ohrozilo plnění smluvního vztahu se zákazníkem nebo ohrozilo pověst firmy v očích veřejnosti

4. Vztahy mezi bezpečnostními službami

4.1. Vztahy mezi členskými firmami jsou motivovány příslušností k profesnímu sdružení a z něho vyplývajícími společnými zájmy. V obchodní konkurenci a soutěži platí, že:
– v hospodářské soutěži respektují zákonná pravidla a uznávají dobré obchodní zvyklosti
– vzájemnou soutěž vedou čestnými a poctivými prostředky a zdržují se jednání, která jsou v rozporu s dobrými mravy
– veškerou reklamu vedou pravdivě, nepoužívají metodu srovnávání se s jinými firmami nebo negativního komentování jejich výrobků či služeb
– v hospodářské soutěži preferují vyváženost kvality v porovnání s cenou ve vztahu k potřebám zákazníka a jeho možnostem

4.2. Vztahy členských firem k veřejnoprávním bezpečnostním službám se řídí těmito zásadami:
– ve všech ohledech je respektována úloha a postavení těchto služeb, členové ČK SBDS pracovníkům těchto složek pomáhají v jejich záslužné činnosti
– členové ČK SBDS se cítí být součástí celospolečenského systému prevence kriminality a přispívají k prevenci ve střežených objektech a jejich okolí
– účinnou spolupráci s veřejnoprávními službami na úseku prevence kriminality aj. závadové činnosti považují za svojí občanskou povinnost a otázku profesní cti

V Praze dne 3. 4. 2007 Prezidium ČKBS