Manažerem roku byl oceněn náš člen – GRATULUJEME!

Manažerem roku České manažerské asociace, která již 28 let vyhledává a oceňuje nejlepší manažerské osobnosti, podnikatele a lídry v České republice, se stal v kategorii Zahraniční manažer –

Úspěšný podnikatel a filantrop, který podporuje charitu, kulturu a vlastenecké aktivity. Dlouholetý partner Muzea TGM a předseda klubu Společnosti Generála M. R. Štefánika v Praze. Je majitelem a ředitelem soukromé vysoké školy EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION. Je také poslancem zastupitelstva města Košice. Mimo svou vzdělávací činnost podniká v oblastech realit a bezpečnosti. Vlastní 9 společností v České republice, na Slovensku a v Srbsku. V brzké době plánuje rozšířit své podnikání do států jižní a východní Evropy.

Více informací na https://www.european-institute.cz/manazer-roku-19-10-2021-zofin/

Bezpečnostní profesionálové nalezli SHODU

V rámci konference na téma zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, konané 7.10.2021, při příležitosti veletrhu ISET-IDET-PYROS 2021 se bezpečnostní profesionálové jednohlasně shodli na potřebě zákona a vyjádřili podporu společnému úsilí o přijetí tolik potřebné legislativy vedoucí k nápravě českého trhu komerční bezpečnosti.

Tiskové prohlášení zde

Fotografie z akce:

Realizace zkoušek Strážný od 30.9.2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN , na jehož základě se s účinností ode dne 30. září od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že :

a) v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“), pokud má být v jeden čas přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci splňovat podmínky podle bodu I/16;

b) v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a), b) nebo e);

c) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí;

d) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci;

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

V souladu s ustanovením bodu I/16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno:

– léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

– léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu(RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT)na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT)za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

———————————————————————————————————————————————–

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN naleznete ZDE

Při pořádání vzdělávacích akcí a zkoušek je potřeba dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Více informací naleznete ZDE a ZDE

Setkání klubu se členy a partnery ve sklípku

Komorní setkání klubu se členy a partnery ČKBS se uskutečnilo v příjemném prostředí sklípku Jožky Šmukaře v Hustopečích.  Trochu jsme popili, pojedli a pobavili se, ale nezapomnělo se ani na naše společné security téma. Děkujeme všem za účast a  panu Jožkovi za nezapomenutelnou atmosféru.

 

Konference „Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti – aktuální stav a výhled do budoucna“

Český klub bezpečnostních služeb z.s. si Vás tímto dovoluje pozvat na doprovodný program veletrhu ISET-IDOS-PYROS 2021 na konferenci na téma:

„Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti – aktuální stav a výhled do budoucna“

Datum konání: 7.10.2021 od 10:00 hodin (prezence od 9:00 hodin)

Místo konání:   Výstaviště Brno, sál Morava

Anotace:          Součástí programového prohlášení současné vlády byla regulace a zpřísnění oboru soukromých bezpečnostních služeb formou samostatného zákona, po vzoru většiny zemí EU. Návrh zákona se dostal do parlamentu, ale během devíti let prodělal řadu změn, přičemž zejména ty poslední lze označit za profesně problematické. Návrh zákona se aktuálně, i díky omezení legislativního procesu pandemií, nachází ve skupině návrhů, které již projednány nade vší pochybnost nebudou. Potřeba inovace podmínek na trhu soukromých bezpečnostních služeb však trvá a ČKBS nadále prosazuje legislativní úpravu, ale takovou, která bude pro poskytovatele, pro odběratele, zaměstnance i stát přínosná. ČKBS vždy prosazovala a prosazuje otevřenou tržní diskuzi a návrh, který by podpořil růst trhu co do kvality, stability, spolehlivosti, odpovědnosti, využitelnosti a velikosti. 

Setkání odborníků a zájemců o tuto problematiku v rámci doprovodného programu veletrhu ISET-IDET-PYROS je příležitostí pro výměnu a prezentaci názorů k uvedenému tématu a věříme, že může přispět k nalezení společné cesty při prosazování zájmů oblasti soukromých bezpečnostních služeb. 

Program:    Úvodní slovo  

                        Mgr. Vladimír Rambousek, prezident ČKBS z.s.

                        Výsledky srovnání právních úprav v zemích EU

                        Mgr. Jaroslav Rataj, Samostatné oddělení soukromých bezpečnostních služeb MV  ČR

                        Informace o legislativě v SR 

                        Ing. Imrich Vaváček, prezident Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti

                        Plán legislativní úpravy MV ČR

                        Mgr. Jaroslav Rataj, Samostatné oddělení soukromých bezpečnostních služeb MV ČR

                        Základní teze zákona očima ČKBS z.s.

                        PhDr. Mgr. Michal Bavšenkov, viceprezident ČKBS z.s.

                        Jak to vidí další profesní organizace

                        Stanoviska představí zástupci oborových asociací:

            ASIS International – Česká republika

            Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR, z.s.

            Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.

            Cech elektronické požární signalizace ČR

            Cech mechanických zámkových systémů ČR

            Česká asociace bezpečnostních manažerů

            Komora podniků komerční bezpečnosti Brněnského regionu z.s.

            Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

            Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených

            Security Club

                       Přestávka          

                       Panelová diskuse se zástupci MV ČR a profesních organizací

Plánovaný konec: 13:30 h

Seminář je pro přihlášené účastníky zcela ZDARMA a účastníci obdrží po registraci současně volnou vstupenku na souběžné veletrhy ISET-IDET-PYROS 2021. Více informací na www.bvv.cz

Kontaktní údaje:

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Křovinovo náměstí 109/11

193 00  Praha 9

Tel. 773 551 077, tajemnik@ckbs.cz

On-line přihláška

Přihlašuji se tímto na konferenci na téma:  „Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti – aktuální stav a výhled do budoucna“ pořádaný dne 7.10.2021 od 10:00 na Výstavišti v Brně

Jméno a příjmení *
Společnost
E-mail *
Telefon
 

Poděkování hospodáři klubu

Po dlouhých více než 20-i letech ukončil ze zdravotních důvodů své působení v prezidiu ČKBS hospodář klubu pan Michal Danišovič ml.  Za jeho dlouholetou spolupráci mu patří velký dík.

Jménem klubu mu přejeme mnoho úspěchů jak v osobním, tak i pracovním životě.

Nová kniha

Rádi bychom Vás informovali, že vyšla publikace KOMERČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZPRAVODAJSKÝ SERVIS, jejímž spoluautorem je čestný člen ČKBS JUDr. František Brabec.

Publikace – učebnice: KOMERČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZPRAVODAJSKÝ SERVIS

Autoři: František BRABEC & Jiří KAMENÍK

počet stran 218

možno zakoupit přímo:

Ritas s.r.o.

Pod Pekárnami 161/7, 190 00 Praha 9

nebo objednat na: https://ritas.cz/kniha-komercni-zpravodajstvi/

Rozhovor s expertem na bezpečnost

Dne 4.3.2021 prezentoval ČKBS a obecně činnost SBS při spolupráci s Policií na Českém rozhlase expert na bezpečnost člen prezidia plk.v.v. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA. LL.M.

Odkaz na  rozhovor naleznete zde:

Doporučená cena ostrahy 2021

Stejně jako v minulých letech jsme pro Vás připravili leták s výpočtem mzdových nákladů na hodinu fyzické ostrahy v návaznosti na změnu minimální a zaručené mzdy od ledna 2021. Budeme rádi, pokud Vám leták pomůže při vyjednávání o ceně ostrahy na příští rok.


Letáky v tištěné podobě jsou k dispozici v sídle klubu, v případě zájmu prosím kontaktujte tajemnici.

Leták v elektronické podobě je k dispozici zde

Smuteční oznámení

54S politováním Vás tímto informujeme o úmrtí p. Milana Tučka.

Milan Tuček zemřel ve věku nedožitých 84 roků na koronavirus. Byl důstojníkem Hradní stráže. Po listopadu 1989 založil soukromou bezpečnostní agenturu PROBEST. V poslední době však předal agenturu svému synovi.  Byl členem Českého klubu soukromých bezpečnostních a detektivních služeb. Jednu dobu působil jako prezident Komory podniků komerční bezpečnosti.

Smuteční oznámení  naleznete zde

S úctou vzpomínáme!

fotografie ze soukromého archivu M. Tučka