Oslava 102. výročí vyhlášení samostatného Československa

Rádi jsme se stali již tradičním partnerem oslav, které organizoval spolek ČSR – ČESKOSLOVENSKÉ RENOMÉ A EUROPEAN INSTITUTE Prague i v letošním roce ve spolupráci s dalšími partnery: Muzeem TGM a Společností M.R. Štefánika a pod záštitou prezidenta ČR, premiéra ČR, velvyslance SR v ČR, velvyslance ČR v SR, prezidenta Hospodářské komory ČR a předsedou Úradu pre Slovakov žijúcich v zahraničí, a uspořádal tradiční PIETU ke 102. výročí založení samostatné Československé republiky.

Více informací na https://www.european-institute.cz/102-vyroci-zalozeni-samostatne-ceskoslovenske-republiky/

Smuteční oznámení

S politováním Vás tímto informujeme o úmrtí našeho čestného člena Ing. Václava Kubáta, CSc., který dne 21.9.2020 podlehl ve věku 77 let dlouhé a těžké nemoci.

Ing. Kubát tvořil společně s Ing. Jiřím Smělým AMBO sdružení, které vzniklo v roce 1990 jako sdružení fyzických osob. Od roku 1991 vydávalo dvojice katalogů Katalog firem a institucí a Katalog produktů v pravidelném cyklu jaro-podzim.

AMBO sdružení uspořádalo za dobu svého působení více než 200 setkání, konferencí, seminářů, školení a kulatých stolů odborníků z vývojových, projekčních, výrobních, montážních, obchodních a servisních firem na jedné straně a s širokým spektrem odběratelů, Policie ČR a SR, pojišťovnami, odbornými školami a orgány veřejné správy na straně druhé. Na pořádání některých z nich úzce spolupracovalo i s ČKBS.

Za dobu jejich působení v oboru ochrany osob a majetku se jejich akcí zúčastnilo více než 30 000 účastníků širokého odborného a profesního spektra z tuzemska i zahraničí, katalogy prošlo více než 2 800 firem a tisíce výrobků v široké škále od mechanických, EZS, EPS, ACS, CCTV a dalších speciálních produktů a zařízení až po výrobky usnadňující život seniorům a handicapovaným osobám.

AMBO sdružení bylo spoluzakladatelem prvního profesního spolku zabezpečovacích firem Grémium Alarm a jednou se zakládajících firem Cechu zřizovatelů bezpečnostních systémů. Oba spolky se v roce 1996 spojili do Asociace technický bezpečnostních služeb Grémium Alarm, jejíž byli po celou dobu aktivními členy.

Ing. Václav Kubát, CSc. a Ing. Jiří  Smělý byli od roku 2017 čestnými členy ČKBS. Čestné členství jim bylo uděleno na členské schůzi dne 3.11.2017 a v minulém roce byli ČKBS nominováni na udělení Merkurových medailí za celoživotní přínos bezpečnostnímu oboru, které každoročně uděluje Hospodářská komora ČR osobnostem, které pomáhají šířit její dobré jméno a zvyšují prestiž podnikání nebo řemesel v České republice i v zahraničí.

S úctou vzpomínáme!

zdroj: HK ČR
zdroj: HK ČR

Členská schůze 2020 – odložení konání

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a s ní spojenými opatřeními je konání letošní členské schůze plánované na 5.11.2020 odloženo. O náhradním termínu Vás budeme informovat nejpozději v zákonné lhůtě 30 dnů před konáním schůze.

Děkujeme za pochopení.

Významné jubileum

V srpnu letošního roku oslavil zakladatel ČKBS, čestný člen a zkušební komisař JUDr. František Brabec významné životní jubileum. Jménem klubu mu chceme poděkovat za dosavadní spolupráci a do dalších let popřát hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

Kulatý stůl 2020 ZBČ

KULATÝ STŮL 2020

Kulatý stůl 2020 se uskutečnil dne 27.2.2020 a hlavním tématem byl Zákon o soukromých bezpečnostních činnostech, jeho vliv na kvalitu poskytovaných služeb a spolupráci státu se soukromým sektorem v bezpečnostních oblastech při ochraně měkkých cílů a spolupráce při řešení ochrany veřejných prostranství, objektů veřejné správy, ochrana kulturních, společenských a sportovních akcí.

Kulatý stůl znamenal posun v jednání, byla domluvena možnost prezentace návrhu zákona v PSP ČR i možnost využití pozměňovacích návrhů a tím doplnění a úprav stávající podoby předkládaného zákona. Akce se zúčastnili zástupci MV ČR, MPO ČR, Parlamentu ČR, vzdělávacích institucí a zástupci ČKBS, ČKDS a AGA. Z jednání vzešla nutnost vypracování pozměňovacích návrhů, schůzka s MV ČR, tedy věříme, že celkově se touto akcí obor komerční bezpečnosti přiblížil k lepší budoucnosti a zkvalitnění podnikání v tomto oboru.

Příprava v reakci na aktuální situaci – nákaza COVID 19

Vážení členové a příznivci ČKBS,

domníváme se, že veřejných informací o nové pandemii je dostatek, nicméně naše odvětví je specifické a proto si dovolujeme níže uvést několik dalších informací a dále rekapitulovat několik zásad  a doporučení.

Informovanost obecná: https://koronavirus.mzcr.cz/

Informovanost profesní: http://ckbs.cz/        email: tajemnik@ckbs.cz

ČKBS jako autorizované společenstvo  zpracovalo informaci a cestou Hospodářské komory ČR se pokouší soukromé bezpečností služby dostat na seznam činností vyjmutých z  budoucích restrikcí s ohledem na působnost v bezpečnosti a v režimu 24/7 (je zřízen štáb na MPO s účastí  HK ČR).

ČKBS zároveň vyzývá ostatní spolky, včetně spolku začleněných ve Svazu průmyslu a dopravy k jednotnému postupu v předmětné záležitosti.

ČKBS bude i nadále poskytovat rady našim členům související s mimořádnou situací (individuálně i kolektivně), zároveň bude informace od členů shromažďovat a předávat je dále k zprocesování (např. i informace týkající se ochrany zaměstnanců, sdílení informací, sdílení provozních sil, informace s vyčíslenými ekonomickými dopady na společnosti apod.). Již dnes vzniká speciální úvěrový rámec „COVID“  https://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/FAQ_covid-FINAL.pdf

Zároveň připomínáme, že s ohledem na výjimky ministryně financí, podnikatelé budou moci odložit placení zejména nejvíce zatěžujících daní z příjmů a DPH, naopak ti, pro které daňová přiznání znamenají vratky, budou mít možnost využít standardních termínů (detail viz.  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-prodlouzi-termin-pr-37832)

ČKBS vyzve hl. město Prahu a Středočeský, Liberecký a Jihočeský kraj k možnosti připojit své zástupce do jednání o vznikající krizi.

ČKBS předkládá a bude předkládat svým členům doplňující informace k současné pandemii (poslední  byla 3.3. 2020).

ČKBS doporučuje všem svým členům nepodcenit osvětu mezi zaměstnanci a vytvořit systém, kdy maximálně omezí fyzický kontakt mezi nimi, kdy např. vedení společnosti rozdělí do několika skupin a omezí či eliminuje vzájemný fyzický kontakt těchto osob, je třeba počítat i s případnou karanténou  u zaměstnanců či klientů. Extrémně rizikovými pracovišti se mohou stát recepce či vrátnice s vyšší koncentrací zahraničních klientů. Pokud je to možné nahraďte „vícemužné“ pozice „jednomužnými“ (např. u operačního centra). Doporučujeme zaměstnance vybavit potvrzením o místě jejich pracovního výkonu, poučit je o zvýšených nárocích na hygienu, vybavit dezinfekčními prostředky pracoviště (pokud je to možné vybavit místa s vyššími riziky dalšími prostředky osobní ochrany). Tam kde to klient umožní, je na recepcích možné využívat v souladu s GDPR dotazník týkající se potenciální nákazy.

Zároveň bychom se s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s nákazou COVID-19 na Vás rádi obrátili s dotazem, zda v případě, že by u Vás došlo ke ztrátě zakázek na ostrahu, si přejete nabídnout uvolněné kapacity ostatním členům klubu. Může se jednat jak o pracovníky ostrahy, tak i pracovníky managementu.

ČKBS navrhuje našimi členy monitorovat přesně definované hospodářské ztráty k pozdějšímu jednání s Vládou ČR o případných kompenzacích a vyzývá členy, aby evidovali náklady a ztráty (pokud možno dokladově) v souvislosti s nastalou situací a připravili si seznam RZ zásahových vozidel pro případ, že by došlo k dalšímu omezení pohybu osob.

ČKBS upozorňuje, že v případech, kdy společnost využívá pracovníky z jiných zemí, zatím stále platí omezení příjezdu do ČR, což může vyvolat problémy tam, kde využíváte turnusy zaměstnanců měnící se po třech měsících (staří musí odjet, noví ale nepřijedou) – i  zde se již ale jedná o výjimkách.

ČKBS doporučuje sledovat dodržování karantén u zaměstnanců, pokud se vrátili z rizikových oblastí či projevují znaky nákazy (už neplatí jen původní označovaná centra jako je Itálie, Irán, Čína, Jižní Korea..).

Čelíme složité a pro mnohé společnosti obtížně řešitelné situaci, nicméně věříme, že jako v povaze bezpečnostní organizace ji dokážeme společnou cestou zvládnout lépe než ostatní.

S přáním pevného zdraví,

tým ČKBS

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 lze nalézt i na stránkách Hospodářské komory ČR na https://www.komora.cz/koronavirus/. Doporučujeme rovněž sledovat facebookové stránky Hospodářské komory a Právního elektronického systému.

HK ČR spustila nový systém na zodpovídání dotazů podnikatelů. V souvislosti se spuštěním tohoto nového systému zodpovídání na dotazy podnikatelů, Vás žádáme o zasílání dotazů z Vašeho regionu/oboru, které nemůžete odpovědět sami, prostřednictvím webového formuláře zde.

Doporučená cena ostrahy 2020

Stejně jako v minulých letech jsme pro Vás připravili leták s výpočtem mzdových nákladů na hodinu fyzické ostrahy v návaznosti na změnu minimální a zaručené mzdy od ledna 2020. Budeme rádi, pokud Vám leták pomůže při vyjednávání o ceně ostrahy na příští rok.
Letáky  v tištěné podobě jsou k dispozici v sídle klubu, v případě zájmu prosím kontaktujte tajemnici.
Leták v elektronické podobě je k dispozici zde