Projekt ČKBS connect

Jedním z úkolů klubu je podpora podnikatelských aktivit našich členů.

V rámci této podpory rozhodlo prezidium klubu o realizaci projektu spolupráce členů ČKBS, kteří poskytují služby zásahových jednotek pro zajištění výjezdů pro pulty centralizované ochrany (dohledová centra).

ČKBS je správcem aplikace „ČKBS CONNECT“, kterou mohou účastníci projektu využívat pro vyhledání vhodných partnerů pro spolupráci.

Přihláška

Pokud budete mít zájem o účast v projektu, vyplňte prosím přihlášku na adrese:  https://forms.gle/G63by4AWta42Yx1F7 

Vstup do aplikace

Přihlášení do aplikace je zde.

Pravidla účasti na projektu

Úvod

Tato pravidla jsou sestavena jako základní standardy pro zajišťování služeb výjezdu partnerům v rámci projektu „ČKBS – Conect“.
Pravidla definují požadavky na pracoviště PCO, vozidla Zásahových jednotek (dále jen ZJ) a jejich pracovníky a provedení kontroly objektu. Dokument vychází z dlouholetých zkušeností a je součástí přihlášky člena klubu k projektu. Nicméně jejich dodržování a kontrola jsou především otázkou nastavení spolupráce mezi členy a odpovědnost za nekvalitní služby nese výlučně poskytovatel.
Všichni členové klubu jsou povinni dodržovat a u svých zaměstnanců požadovat dodržování Etického kodexu ČKBS.

Zásahová vozidla

• Jednou ze základních myšlenek je, že poskytovatel nabízí a účtuje služby vlastních ZJ, tak aby nedocházelo k řetězení služeb a prodlužování časů.
• Vozidla pro poskytování výjezdů ZJ musí být viditelně označena tak, aby nebylo pochyb o tom, že se jedná o vozidlo bezpečnostní služby určené k poskytování výjezdů, například „Zásahové vozidlo“ a logem společnosti.
• Vozidlo musí být vybaveno GPS jednotkou s on-line zobrazením na pracovišti operátora PCO poskytovatele a záznamem do elektronické knihy jízd. Tato bude využita v případě nejasností nebo pochyb o dojezdu vozidla na místo kontroly.

Klasifikace ZJ

• Třída „A“: Pracovník pouze pro výjezdy nebo KO, k dispozici 24/7, označené vozidlo s GPS, pracovník ve služební ústroji, plně vybavený,
• Třída „B“: Výjezd z jiného zaměstnání, přerušovaná pracovní doba (noční atp.), neoznačené vozidlo, bez GPS, pracovník bez ústroje

Pracovníci ZJ

• Pracovníci poskytovatele musí splňovat zákonné podmínky pro výkon služby, zejména bezúhonnost, držení ŘP odpovídající kategorie, splnění podmínek požadavků na profesní kvalifikaci dle Zákona č. 18/2004 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (profesní kvalifikace Strážný). Dále
požadavky na svéprávnost, dostatečné mentální, fyzické a komunikační schopnosti. Pracovníci musí mít dostatečné odborné dovednosti a schopnosti pro provedení zásahu a prohlídky objektů.
• Pracovníci musí být vybaveni stejnokrojem poskytovatele s viditelným označením poskytovatele, Identifikační kartou nebo průkazem vydaným poskytovatelem, komunikačními prostředky (mobilní telefon, vysílačka), fotoaparátem nebo MT s fotoaparátem, potřebami pro pořízení protokolu o výjezdu, svítilnou a dostatečnou výzbrojí dle standardů poskytovatele (teleskopický obušek, tonfa, pouta, obranný spray, nůž, střelná zbraň…)
• Pracovníci ZJ jsou povinni zajistit správu svěřených klíčů, jejich zabezpečení a označení tak, aby byly nezaměnitelné, ale v případě ztráty neidentifikovaly střežený objekt.

Pracoviště PCO (DC) poskytovatele i odběratele

• Pracoviště PCO musí být provozováno v nepřetržitém režimu 24/7 nejméně jedním pracovníkem.
• Vybaveno nejméně dvěma komunikačními cestami (mobilní telefony více poskytovatelů, pevné linky), dále musí být vybaveno pro příjem a odesílání zpráv elektronické komunikace (e-mail).

Komunikace operátorů

• Při vyžádání výjezdu ke střeženému objektu je třeba jednoznačně identifikovat objekt (např. číslem objektu) a tuto identifikaci si vzájemně potvrdit.
• Operátor odběratele je povinen sdělit dodavateli povahu poplachové zprávy (požár, tíseň, vloupání) a počet poplachových zpráv, zejména pokud jsou tyto z více detektorů.

Provedení kontroly objektu

• Při příjezdu k objektu si počíná už s ohledem na možnou přítomnost pachatele, postupuje s maximální opatrností a odbornou péčí.
• Po příjezdu k střeženému objektu provede pohledovou kontrolu bezprostředního okolí objektu se zaměřením na pohyb osob nebo vozidel. Případně podle druhu přijaté poplachové zprávy například projevy ohně nebo kouře atp.
• V případě, že má k dispozici klíče od přístupu k objektu nebo jeho oplocení, vyhledá je a pokračuje v plášťové kontrole střeženého objektu. Plášťová kontrola spočívá v kontrole neporušenosti a uzamčení, resp. uzavření všech dveří, oken a další vstupů do střežených prostor. Prostupy v dosahu jsou kontrolována ručně – pohmatem, s ohledem na orientací otevírání, ostatní prostupy (vyšší patra) kontroluje vizuálně. Součástí kontroly jsou i přidružené stavby na pozemku – garáže, zahradní domky atp.
• O výsledku kontroly vyrozumí operátora poskytovatele, který toto předá bez prodlení operátorovi odběratele služby.
• V případě narušení střeženého objektu, nebo zjištění pachatele ve střeženém objektu informovat operátora PCO objednatele, po dohodě s ním případně přivolat Policii ČR k ohledání místa činu, případně k zadržení pachatele. Do této doby zabezpečit a střežit místo činu.
• Pracovník ZJ pořídí fotodokumentaci neporušenosti hlavních vstupů a dostupných oken – podle světelných možností. Pokud je odběratelem požadován, zpracuje protokol o výjezdu a výsledku kontroly.
• Povolení k odjezdu ZJ od objektu vydává operátor odběratele na základě instrukcí klienta. ZJ odjíždí od objektu až po obdržení tohoto souhlasu.

Příspěvek pro zajištění chodu projektu

Příspěvek pro zajištění chodu projektu byl stanoven ve výši 250,-Kč měsíčně za každou společnost v databázi. Prostředky budou hrazeny na určený bankovní účet převodem vždy za jeden kalendářní rok dopředu. Prostředky jsou určeny k úhradě provozu mapového prostředí os spol. NAM a práci tajemnice ČKBS při administraci dat. Zbylé prostředky budou využity pro rozvoj a propagaci projektu.