Realizace zkoušek Strážný od 14.9.2021

Realizace zkoušek Strážný od 14.9.2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN , ve znění mimořádného opatření č.j. MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN , na jehož základě se s účinností ode dne 13. září od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které se účastní v jednu dobu nejvýše 20 osob , a to tak, že:

a) v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat podmínky podle bodu I/16;

b) v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a), b), e) nebo f);

c) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci;

d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

V souladu s ustanovením bodu I/16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno:

– léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

– léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo;

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nídoba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e)  osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. 

—————————————————————————————————————-

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN naleznete ZDE

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN naleznete ZDE

Při pořádání vzdělávacích akcí a zkoušek je potřeba dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Více informací naleznete ZDE a ZDE

Poděkování hospodáři klubu

Po dlouhých více než 20-i letech ukončil ze zdravotních důvodů své působení v prezidiu ČKBS hospodář klubu pan Michal Danišovič ml.  Za jeho dlouholetou spolupráci mu patří velký dík.

Jménem klubu mu přejeme mnoho úspěchů jak v osobním, tak i pracovním životě.

ZBRANĚ A STŘELIVO – NOVINKY V LEGISLATIVĚ

S novinkami v oblasti legislativy zbraní a střeliva Vás seznámí jeden z autorů novely zákona o zbraních a střelivu Mgr. Ing. Jan Bartošek z oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR.

V rámci webináře bude prostor pro dotazy účastníků.

Webinář je zaměřený na zbraně a střelivo nejen v rámci výkonu činnosti SBS, ale i myslivosti nebo provozování střelnic.

Datum konání:          3.6.2021 od 10:00 hodin

(délka webináře 60 – 90 minut včetně prostoru pro dotazy)

Forma účasti:           on-line prostřednictvím aplikace Microsoft Teams

ÚČAST ZDARMA

Bližší informace budou zaslány e-mailem po Vašem zaregistrování účasti, instrukce pro připojení a organizační podrobnosti nejpozději den před konáním webináře.

Technická podpora připojení bude zajištěna.

Kontaktní údaje:

Křovinovo náměstí 109/11

193 00  Praha 9

Tel. 773 551 077, tajemnik@ckbs.cz

Nová kniha

Rádi bychom Vás informovali, že vyšla publikace KOMERČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZPRAVODAJSKÝ SERVIS, jejímž spoluautorem je čestný člen ČKBS JUDr. František Brabec.

Publikace – učebnice: KOMERČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZPRAVODAJSKÝ SERVIS

Autoři: František BRABEC & Jiří KAMENÍK

počet stran 218

možno zakoupit přímo:

Ritas s.r.o.

Pod Pekárnami 161/7, 190 00 Praha 9

nebo objednat na: https://ritas.cz/kniha-komercni-zpravodajstvi/

Rozhovor s expertem na bezpečnost

Dne 4.3.2021 prezentoval ČKBS a obecně činnost SBS při spolupráci s Policií na Českém rozhlase expert na bezpečnost člen prezidia plk.v.v. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA. LL.M.

Odkaz na  rozhovor naleznete zde:

Doporučená cena ostrahy 2021

Stejně jako v minulých letech jsme pro Vás připravili leták s výpočtem mzdových nákladů na hodinu fyzické ostrahy v návaznosti na změnu minimální a zaručené mzdy od ledna 2021. Budeme rádi, pokud Vám leták pomůže při vyjednávání o ceně ostrahy na příští rok.


Letáky v tištěné podobě jsou k dispozici v sídle klubu, v případě zájmu prosím kontaktujte tajemnici.

Leták v elektronické podobě je k dispozici zde

Smuteční oznámení

54S politováním Vás tímto informujeme o úmrtí p. Milana Tučka.

Milan Tuček zemřel ve věku nedožitých 84 roků na koronavirus. Byl důstojníkem Hradní stráže. Po listopadu 1989 založil soukromou bezpečnostní agenturu PROBEST. V poslední době však předal agenturu svému synovi.  Byl členem Českého klubu soukromých bezpečnostních a detektivních služeb. Jednu dobu působil jako prezident Komory podniků komerční bezpečnosti.

Smuteční oznámení  naleznete zde

S úctou vzpomínáme!

fotografie ze soukromého archivu M. Tučka

Smuteční oznámení

S politováním Vás tímto informujeme o úmrtí našeho čestného člena Ing. Václava Kubáta, CSc., který dne 21.9.2020 podlehl ve věku 77 let dlouhé a těžké nemoci.

Ing. Kubát tvořil společně s Ing. Jiřím Smělým AMBO sdružení, které vzniklo v roce 1990 jako sdružení fyzických osob. Od roku 1991 vydávalo dvojice katalogů Katalog firem a institucí a Katalog produktů v pravidelném cyklu jaro-podzim.

AMBO sdružení uspořádalo za dobu svého působení více než 200 setkání, konferencí, seminářů, školení a kulatých stolů odborníků z vývojových, projekčních, výrobních, montážních, obchodních a servisních firem na jedné straně a s širokým spektrem odběratelů, Policie ČR a SR, pojišťovnami, odbornými školami a orgány veřejné správy na straně druhé. Na pořádání některých z nich úzce spolupracovalo i s ČKBS.

Za dobu jejich působení v oboru ochrany osob a majetku se jejich akcí zúčastnilo více než 30 000 účastníků širokého odborného a profesního spektra z tuzemska i zahraničí, katalogy prošlo více než 2 800 firem a tisíce výrobků v široké škále od mechanických, EZS, EPS, ACS, CCTV a dalších speciálních produktů a zařízení až po výrobky usnadňující život seniorům a handicapovaným osobám.

AMBO sdružení bylo spoluzakladatelem prvního profesního spolku zabezpečovacích firem Grémium Alarm a jednou se zakládajících firem Cechu zřizovatelů bezpečnostních systémů. Oba spolky se v roce 1996 spojili do Asociace technický bezpečnostních služeb Grémium Alarm, jejíž byli po celou dobu aktivními členy.

Ing. Václav Kubát, CSc. a Ing. Jiří  Smělý byli od roku 2017 čestnými členy ČKBS. Čestné členství jim bylo uděleno na členské schůzi dne 3.11.2017 a v minulém roce byli ČKBS nominováni na udělení Merkurových medailí za celoživotní přínos bezpečnostnímu oboru, které každoročně uděluje Hospodářská komora ČR osobnostem, které pomáhají šířit její dobré jméno a zvyšují prestiž podnikání nebo řemesel v České republice i v zahraničí.

S úctou vzpomínáme!

zdroj: HK ČR
zdroj: HK ČR

Členská schůze 2020 – odložení konání

V návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a s ní spojenými opatřeními je konání letošní členské schůze plánované na 5.11.2020 odloženo. O náhradním termínu Vás budeme informovat nejpozději v zákonné lhůtě 30 dnů před konáním schůze.

Děkujeme za pochopení.

Významné jubileum

V srpnu letošního roku oslavil zakladatel ČKBS, čestný člen a zkušební komisař JUDr. František Brabec významné životní jubileum. Jménem klubu mu chceme poděkovat za dosavadní spolupráci a do dalších let popřát hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.